تو آفتاب هشتمی، سرّ چهارده عدد

بشکن سبوی باده را مستی تویی مستی تویی

در این سرای نیستی، هستی تویی هستی تویی

تو آفتاب هشتمی،سرّ چهارده عدد

بیدار کن خواب مرا از وحشت این دیو و دد

/ 0 نظر / 45 بازدید