دل من عاطفه ها را میفهمد ...

امام صادق(ع)

سه چیز است که اگر از آنها مطلع شود باعث طول عمرو دوام بهره مندی

او از نعمت ها میشود

**طول دادن رکوع و سجده**

**زیاد نشستن بر سفره ای که در ان دیگان را اطعام میکنند**

** و خوش رفتاری با خانواده اش

با تشکر از 3000111

مگه اشک چقد وزن داره که با ریختنش اینقدر آدم سبک میشه ؟؟!!!!

با تشکر از دوست عزیزم 7393 *** 0915

من در این کلبه خوشم

تو در آن اوجی که هستی خوش باش

من به یاد تو خوشم تو به یاد هرکه هستی خوش باش

با تشکر از دوست عزیزم 0787 *** 0919

اگه کسی رو دوست داری نه براش ستاره باش نه آفتاب

چون دوتاشون مهمون زودگذرن پس براش آسمون باش

که همیشه بالای سرش باشی

با تشکر از دوست عزیزم 7393 *** 0915

تازه میفهمم بازی های کودکی حکت داشت

زووووووووو ..... تمرین روزهای نفس گیر زندگی بود

با تشکر از دوست عزیزم 7453 *** 0915

هر بار که کودکانه دست کسی را گرفتم , گم شدم

با تشکر از دوست عزیزم 7393 *** 0915

زندگی همیشه زیباست

زشتیهایش تقصیر ماست

در مسیرش هر چه نازیباست آن تدبیر ماست

با تشکر از دوست عزیزم 7393 *** 0915

دلتنگ شدن حس نبودن کسی است

که تمام وجودت یکباره تمنای بودنش را میکند

با تشکر از دوست عزیزم 0787 *** 0919

گر چه از دوری این فاصله ها مایوسم

از همین فاصله دور تو را میبوسم

با تشکر از دوست عزیزم 7393 *** 0915

بودنت هدیه ایست برای دل کوچک من

و آرزوی من شادی دل دریایی توست

با تشکر از دوست عزیزم 0787 *** 0919

ترسم آن روز بیایی که نباشد جسدم .....

کوزه گر کوزه بسازد ز خاک جسدم ......

لب آن کوزه بسازد زخاک لب من .......

بی خبرلب بگذاری به لبان جسدم .....

با تشکر از دوست عزیزم 7393 *** 0915

گرچه آلوده دنیای غریبم اما

سینه ای پاک به پهنای صداقت دارم

دل من عاطفه ها را میفهمد

با کسی سبز تر از عشق رفاقت دارم

با تشکر از دوست عزیزم 9120 *** 0915

نیست در این گفته من سوسه ای

گر تو به من قرض دهی بوسه ای

بوسهء دیگر سر آن مینهم

لحظه دیگر به تو پس میدهم

 با تشکر از دوست عزیزم 7393 *** 0915


/ 0 نظر / 49 بازدید