آقا جون دعایی کن بهر .................

شب هجران روی توسحرکی می‎ ‎شود مولا

زتو ای یوسف زهرا خبرکی می‎ ‎شود مولا

ندارد زندکی بی توصفا ای کعبه دلها

توخود بهر فرج بنما دعا ای کعبه دلها

با تشکر از دوست خوبم ۶٩۶٣ *** ٠٩٣۵

/ 0 نظر / 5 بازدید