ای کاش ......................

اى کاش فدک این همه اسرار نداشت

اى کاش مدینه درودیوارنداشت

فریاد دل محسن زهرا این است

اى کاش درسوخته مسمارنداشت

با تشکر از دوستان عزیزم ٢۵۴٧ *** ٠٩٣۵

و ۵٢٠۴ *** ٠٩١۵

و ٢۵٧۶ *** ٠٩١۵

/ 0 نظر / 6 بازدید