بهترین سلطان عالم بی یار یاور است !!!!!!!!.........

هرکجاسلطان بود دورش سپاه و لشگر است!

پس چراسلطان خوبان بی  سپاه و لشگراست!

باخبر باشید ای چشم انتظاران ظهور!

بهتر ین سلطان عالم از همه تنهاتراست!

التماس دعا

با تشکر از دوست عزیزم ٣٢۵١ *** ٠٩٣۵

/ 0 نظر / 4 بازدید