آقا سلام .................

آقا سلام!

کاش میدانستم "أین استقرت بک النوى"

اما میدانم امروز که عقربه های ساعت غروب روز جمعه را نشان میدهند یک

هفته دیگر از غیبتمان در محضرت گذشته است.

آقا دعا کن این آخرین سالی باشد که تاریخ قیام ات را در یکی از جمعه هایش ندارد.

با تشکر از دوست عزیزم ٣٢۵١ *** ٠٩٣۵

/ 0 نظر / 10 بازدید